Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Svět Filatelie provozuje Tomáš Rychetský se sídlem Třída Edvarda Beneše 1538, Hrade Králové, IČ: 74981188

1.2 Provozovatel nabízí online katalog známek a další služby. Dále pak nabízí k prodeji filatelistický materiál.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2. Používání portálu

2.1 Obrázek známky, který uživatel nahraje do katalogu, musí následně schválit administrátor. Obrázek, který nesplňuje pravidla pro nahrávání, nebude schválen. Nahráním se uživatel zavazuje, že je majitelem autorských práv k obrázku a nese plnou odpovědnost, za jejich nedodržení. Provozovateli portálu Svet-filatelie.cz dává plné svolení k převzetí autorských práv.

3. Objednávka zboží a služeb

3.1. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující odmítne poskytnout výše uvedené údaje nebo v případě že kupující poskytne nesprávné údaje nebo v případě chyby při specifikaci údajů v katalogu a ceny. Tuto skutečnost oznámí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Předmět kupní smlouvy

4.1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, resp. která je uvedena v objednávce kupujícího doručené prodávajícímu, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

4.2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane jejím vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

5. Ceny

5.1. Ceny uvedené na portálu Svět Filatelie jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cenu je možné uhradit platební kartou.

5.2 Pohodlnou a bezpečnou online platbu zajišťuje společnost Barion Payment Inc., číslo licence provozovatele od Maďarské národní banky: H-EN-I-1064/2013. Podrobnosti o vaší bankovní kartě se v žádné formě nedostanou k provozovateli prodejny.)

6. Doprava a náklady na dopravu

6.1. Doprava zboží je realizována podle volby kupujícího a její náklady ze strany kupujícího jsou následovné:

a) Zatím vynecháno

b) Zatím vynecháno

6.2. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jiných závad, se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.

7. Dodací lhůta

7.1. Zatím vynecháno

8. Místo dodání zboží

8.1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce jako dodací adresa.

8.2 Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), nese kupující náklady na dopravu nebo náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

9. Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Primárně platí zákonné povinnosti uvedené v příslušných ustanoveních.

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Věc má vady jestli:

a) nemá vlastnosti, které si strany ujednaly (množství, jakost, provedení), a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvedl nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc neodpovídá jakostí nebo provedením smluvnímu vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určené podle smluvního vzorku nebo předlohy,

d) věc nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu se považuje i:

a) plnění jiné věci,

b) vada v dokladech nutných pro používání věci.

9.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

a) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

b) na použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

c) vyplývá-li to z povahy věci

9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

9.5. Náklady na dodání zboží na místo uplatnění reklamace hradí kupující. V případě oprávněné reklamace budou kupujícímu náklady spojené s reklamací refundovány.

9.6. Ke zboží na reklamaci je nutné přiložit fakturu, popř. dodací list a podrobný popis závady.

9.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující podle svého výběru právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) na vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy podle podmínek uvedených ve všeobecných obchodných podmínkách. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

9.8. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si z výše uvedených zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy, tj. právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.9. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se tato vada projevuje. Pro uplatnění práva z vad je potřebné předložit doklad o koupě zboží (fakturu).

9.10. Nemůže-li kupující věc řádně užívat ani po opravě, protože jde o vícekrát (nejméně třikrát) opakující se stejnou vadu nebo kvůli většímu počtu vad, má kupující i právo odstoupit od smlouvy postupem podle všeobecných obchodních podmínek.

10. Provize

10.1. Provize za vkládání obrázků mají platnost 1 rok od její získání. Pokud si ji do té doby filatelista nevyzvedne, tak provize propadá. Tento bod začneme aplikovat od 1. 5. 2022.

11. Soutěže

11.1. Výhry v soutěži uvedené zde na portálu mají platnost 1 rok od skončení platnosti soutěže. Pokud si ji do té doby filatelista nevyzvedne, tak výhra v soutěži propadá. Tento bod začneme aplikovat od 1. 5. 2022.

12. Souhlas s evidencí a předáváním osobních údajů

12.1. Veškeré osobní údaje, které společnost v rámci své činnosti získá, zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „Nařízení“). Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je rovněž poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto podmínky jsou závazné a mají přednost před zvyklostmi a praxí mezi prodávajícím a kupujícím.

13.2. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím založený kupní smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, se řídí platným právem České republiky. Jakékoli spory vyplývající nebo související s touto smlouvou budou rozhodovány výhradně příslušnými soudy České republiky.

13.3. Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

13.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky platí od 20. 3. 2022.

Tipy pro Vás

Víte že, když se zaregistrujete:
  • získáte svůj profil na našem portálu
  • budete mít možnost označovat si svou chyběnku a vlastněnku
  • budete si moci prohlížet cizí sbírky
  • budete moci vkládat známky a nahrávat jejich obrázky
  • budete moci komunikovat s ostatními filatelisty

1 / Medicína ve známkové tvorbě Československa

V první části tematické známkové kolekce představujeme osobnost J. E. Purkyně, pracovníky ve zdravotnictví tehdejší doby a navštívíme věhlasné československé lázně.