Blog >> Článek

Filatelistický slovník

Rozsáhlý slovník všech běžně používaných pojmů se kterými se můžete setkat ve filatelii, a jejich stručné vysvětlení.

Rejstřík

A

 • Adresní lístek

  Lístek papíru s adresou nalepený celou plochou na zásilku nebo na adresní vlaječku. Adresní lístek se nesmí použít u balíků s udanou cenou do ciziny.

 • Adresní páska

  Papírová páska, do níž se vkládaly zasílané nebo dosílané noviny (časopis) a na níž se napsala předplatitelova adresa.

 • Adresní pole

  Oblast na adresní straně listovní zásilky, která je určena pro vyznačení adresy příjemce.

 • Adresní proužek

  Část zvláštní dopisnice, která se po přehnutí přilepí na přední stranu dopisnice místo adresy.

 • Adresní záznamní lístek

  Žádost adresáta o dosílání poštovních zásilek na jeho přechodnou resp. trvalou adresu; zaveden v r. 1937 jako celina s vytištěnou výplatní známkou, po r. 1945 jako tiskopis (nyní č. 11—078); na Slovensku v roce 1945 s ručním přetiskem Československo na vytištěné známce.

 • Aerofilatelie

  Samostatný obor filatelie zabývající se shromažďováním, studiem a hodnocením filatelistického materiálu s cílem dokumentovat rozvoj přepravy zásilek prostředky vzdušné dopravy (letecké pošty) v různých historických obdobích.

 • Aerogram

  Aerogram

  Z francouzštiny, označení zvláštního druhu leteckého psaní v mezinárodním styku za snížené výplatné.

 • AIEP

  Association Internationale des Experts Philateliques - Mezinárodní svaz filatelistických znalců.

 • AIJP

  Association Internationale des Jurnalistes Philateliques - Mezinárodní svaz filatelistických novinářů.

 • Airgraph

  Airgraph

  Zvláštní druh letecké pošty za 2. světové války. Zpráva byla psána na zvláštní formulář, zaznamenána na film a přepravena letecky. V místě určení byla zhotovena kopie velikosti dopisnice a poté ve speciální obálce doručena poštou adresátovi (používala se u britských a amerických vojsk v letech 1941 — 1945).

 • Album

  Album

  Základní filatelistická pomůcka ve formě vázané, šrouby nebo pérovými deskami sevřené knihy s předtištěnými políčky nebo bez předtisku. Známky, celistvosti nebo celiny se buď vlepují do políček, nebo se zasouvají za krycí fólii.

 • Ambulantní pošta

  Druh poštovního kursu železničního (vlaková pošta), silničního (automobilová pošta) a dříve i leteckého (letadlová pošta), v němž pracovníci pošty přijímají závěry, zpracovávají zásilky všech druhů do závěrů a vypravují závěry.

 • AM Post

  Zkratka pro (angl.) Alied Military Post(age): část nápisu na známkách vydaných spojenci pro okupační zóny Německa po skončení 2. světové války.

 • A.M.G.F.T.T.

  Zkratka pro (angl.) Alied Military Governement Free Territory Trieste (Správa spojeneckých vojsk ve svobodném městě Terstu): přetisk užitý na italských známkách a celinách použitých v letech 1947-54 v americké a britské okupační zóně Svobodného města Terstu.

 • A.M.G.V.G

  Zkratka pro (angl.) Alied Military Governement Venezia-Giulia (Správa spojeneckých vojsk v Julském Benátsku). Přetisk užitý na italských známkách v letech 1945-47 v oblasti Julského Benátska, obsazeného západními spojenci.

 • Antedatování

  Orazítkování poštovních známek (celistvosti) zpětným datem spadajícím do doby platnosti či používání příslušné známky.

 • APOST

  APOST

  Cenné samolepící nálepky používané Českou poštou s. p. v automatizovaném poštovního provozu, nejčastěji vylepované na doporučená psaní, ale i na psaní cenné, obyčejné, balíky aj.

 • Aršík

  Poštovní cenina ve zvláštní polygrafické úpravě určená k poštovním a propagačním účelům. Náklad aršíků bývá obvykle nižší než u známek ve standardní archové úpravě.

 • ASCAT

  Association Internationale des Editeurs des Catalogues de Timres-Poste - Mezinárodní svaz vydavatelů katalogů poštovních známek.

 • Atest

  Písemný výrok znalce, experta, o pravosti a jakosti daného předmětu filatelistického zájmu (poštovní známky, celiny, razítka, celistvosti). Jeho součástí může být i fotografie ověřovaného předmětu (tzn. fotoatest).

 • Automobilová pošta

  Druh ambulantní pošty ve zvlášť upraveném motorovém vozidle.

 • Autotypie

  Fotoreprodukční způsob tisku z výšky, kterým se polotónový obraz předlohy (fotografie) rozloží autotypickou síťkou (rastrem) na body různé velikosti a hustoty. Poté se fotochemickým způsobem vytvoří štoček, z něhož vznikne obraz — autotyp. Autotypie může být i tříbarevná a vzniká tak vícebarevný obraz barevně sladěný s předlohou.

B

 • Barevná testovací stupnice

  Značky umístěné na okrajích přepážkových archů. Jsou umístěny pod sebou a jejich tónování je odstupňováno v jedenácti stupních od nejsytějšího po nejsvětlejší. Slouží k automatické kontrole hloubky zaleptání hlubotiskových tiskových forem.

 • Barva (známky)

  Barevná hodnota, skládající se z pigmentu nebo barviva rozptýleného a rozetřeného v pojidle. Barvou známky rozumíme její barevnost úředně stanovenou vydavatelem před zahájením tisku, k tisku použité barvy jsou charakteristické svým barevným odstínem (tónem) a vyvolávají v pozorovateli zrakový vjem označovaný výrazy modrá, červená, purpurová atd.

 • Bianko poštovní nálepky

  Poštovní nálepky, na nichž chybí jedna tisková operace, obyčejně tisk názvu pošty, jsou to výpomocné (provizorní) nálepky pro případ spotřebování nálepek běžných (doporučních, pro cenná psaní…).

 • Blok

  Blok

  Část archu vodorovně i svisle souvisejících poštovních známek.

C

 • Celina (poštovní celina)

  Druh poštovní ceniny s natištěnou známkou nebo jí nahrazujícím obrazem, případně nápisem (např. dopisnice, aerogram).

 • Celina holubí pošty (pigeongram)

  Jednoúčelová celina určená pro přepravu zpráv poštovním holubem, obvykle zhotovená ze zvlášť lehkého papíru v rozměrech odpovídajících objemu pouzdra používaného při dopravě zpráv poštovními holuby.

 • Celistvost

  Celina nebo obálka s přilepenou známkou či jiným způsobem zaplacení poštovních poplatků a s patrným poštovním úkonem (např. orazítkováním zásilky).

 • Cenná zásilka

  Společné označení pro cenná psaní. Označují se velkým tiskacím písmenem V.

 • Cenzorské razítko

  Malé (většinou číselné) razítko, někdy v oválu, kruhu nebo rámečku, sloužící k označení cenzora, který provedl cenzuru listovní zásilky. Poprvé bylo použito za 1. světové války (výjimečně existují cenzorská razítka se jménem cenzora), hromadně se využívalo za 2. světové války.

 • Cenzura listovních zásilek

  Kontrola listovních zásilek poštovními, policejními, vojenskými, vězeňskými, celními a jinými orgány, zda neobsahují utajené informace především vojenského a politického charakteru. Potvrzení o provedené cenzuře je ve většině případech vyznačeno na zásilce a to především otiskem cenzurního razítka.

 • Cenzurní páska

  Lepící páska užívaná cenzurními nebo poštovními kontrolními orgány k zalepení otevřených dopisů a balíků. Je na ni úřední označení cenzurního orgánu a výsostné znaky. Vedle ní nebo i na ní mohou být otisky cenzurního nebo cenzorského razítka.

 • Černotisk

  Pomocný kontrolní otisk jednotlivých známek nebo celých tiskových forem v černé barvě. Černotisky se zhotovují před vlastním tiskem známek (v průběhu jen ojediněle) pro posouzení kvality štočku (tiskové formy) a odhalení případných chyb nebo vad.

 • Číslo polní pošty

  Identifikační znak polního poštovního úřadu. Většinou se kvůli utajení a snazší manipulace se zásilkami používají jako identifikační znak čísla.

D

 • Denní razítko

  Razítko sloužící k razítkování poštovních zásilek a dokladů a ke znehodnocování poštovních známek. Zpravidla obsahuje tyto údaje: název pošty nebo kurzu, časové údaje (den, měsíc, rok, hodina podání), rozlišovací značku-symbol (číslo, písmeno, kombinace obou) a poštovní směrovací číslo.

 • Desková chyba

  Filatelistické označení pro rušivý prvek v kresbě známky vzniklý v důsledku přehlédnutého omylu nebo chybné kontroly technologických postupů v průběhu zhotovení tiskové formy.

 • Desková odchylka

  Filatelistické označení pro změny pozorované v obrazu a kresbě známky nepřihlížející ke skutečnému tvaru tiskové formy.

 • Desková vada

  Filatelistické označení pro rušivý prvek v kresbě známky vzniklý v důsledku skryté vady či poškození materiálu pro zhotovení tiskové formy (výchozího štočku, původní rytiny, molety, negativu ap.), případně v důsledku poškození a opotřebení hotové tiskové formy v průběhu dalších manipulací s ní včetně vlastního tisku.

 • Desková značka

  Číslice, písmeno, symbol, bod, ornament ap., kterými byly záměrně opatřeny tiskové formy za účelem označení a rozlišení ve výrobě.

 • Dělené známky

  Známky, které mají provizorní charakter a byly použity při nedostatku známek potřebné hodnoty nebo při nemožnosti dodat potřebnou hodnotu a druh známky na poštovní úřad. Někdy bylo dělení známek povoleno, jindy mlčky trpěno a nezřídka šlo i o výrobky záměrné.

 • Dobírka

  Částka, kterou odesílatel zatíží zásilku. Tuto částku pošta vybere od příjemce a zašle ji odesílateli poukázkou přiloženou k zásilce (u balíků připojenou k poštovní průvodce). Ddobírkové zásilky byly u nás zavedeny v r. 1860.

 • Dodací pošta

  Pošta, která dodala, dodává nebo má dodat určitou zásilku.

 • Dodávací pošta

  Pošta, která doručuje poštovní zásilky adresátům (příjemcům) a vydává odnosné zásilky adresátům (odnášečům) na poště.

 • Dopisnice

  Dopisnice

  Druh listovní zásilky z kartónu nebo tuhého papíru s vytištěnou známkou.

 • Dopisnice s odpovědí

  Dvojitá dopisnice, jejíž druhý díl mohl adresát použít k odeslání odpovědi.

 • Doplatné, porto

  Poštovní poplatky váznoucí na zásilce a vybírané při dodání.Viz také doplatní známka.

 • Doplatní známka

  Doplatní známka

  Poštovní známka používaná k úhradě poštovních poplatků až po skončení poštovního úkonu nebo služby. Původně známka určená k vybírání doplatného za nesprávně vyplacené zásilky.

 • Doručenka

  Doručenka

  Doklad, který se připojuje k zásilce, aby na něm pošta opatřila odesílateli potvrzení příjemce, že zásilku (poukázanou částku) obdržel.

 • Doruční známka

  Poštovní známka k úhradě zvláštního poplatku za výhradní doručení do vlastních rukou adresáta.

 • Dotisk

  Dodatečný dotisk nákladu z týchž tiskových forem.

 • Dřevoryt

  Druh tisku z výšky. Do plochy příčného řezu dřeva se kresba vyrývá rydly. Po očištění je vyrytá kresba bílá, zbylá plocha tiskne černě.

 • Dvojité zoubkování

  Dvojité zoubkování

  Nahodilá výrobní vada zoubkování vzniklá při poruše perforačního zařízení nebo při opětovném vložení již ozoubkovaného archu (listu) do perforačního zařízení.

 • Dvojitý tisk

  Výrobní vada vzniklá opakovaným vložením již potištěného papíru do tiskového stroje.

 • Dvojjazyčné razítko

  Poštovní razítko, jehož legenda (název pošty) je uvedena ve dvou jazykových mutacích. Na našem území se setkáváme s legendou německo-českou.

E

 • Emise

  Označuje dva významy: vydávání poštovních známek do oběhu nebo (filatelistický) ucelenou řadu známek spojených navzájem například společným dnem vydání, tematicky, nebo účelově.

 • Exponát

  Výběr vhodného filatelistického materiálu ze sbírky, upravený na příslušném počtu výstavních (albových) listů a určený k vystavení na filatelistické výstavě.

 • Expresní (spěšné) psaní

  Zásilka, která se na žádost odesílatele nebo adresáta doručovala spěšně, tj. co nejdříve po příchodu k dodávací poště.

F

 • FDC

  FDC

  Souhrnné filatelistické označení pro celistvosti s nalepenými nebo přitištěnými známkami opatřenými poštovními razítky s datem prvního dne vydání ceniny (lze tak mluvit i o dopisnicích prvého dne vydání, obálkách s přitištěnou známkou apod.). Mezi FDC se řadí jak soukromé obálky prvního dne vydání, tak úřední obálky vydávané poštovní správou nebo obálky pořízené vydavatelem pro jeho vlastní reprezentační potřebu.

 • Filatelie

  Sběratelství předmětů filatelistického zájmu, zejména poštovních cenin - známek, celin, otisků poštovních razítek apod.

 • Filatelistická hodnota

  Hodnota předmětů filatelistického zájmu, zejména poštovních cenin nepoužitých nebo poštovně použitých, podmíněná zvláště jejich objektivní vzácností a jakostí (zachovalostí), popřípadě i jejich společenským významem a oblibou.

 • Filatelistická výstava

  Uspořádání vhodného filatelistického materiálu formou individuálně budovaných exponátů předem zvoleného obsahového zaměření.

 • Filokartie

  Filokartie

  Sběratelský obor zabývající se všemi aspekty sbírání a studia pohlednic.

 • Filumenie

  Filumenie

  Sbírání předmětů filumenistického zájmu, zejména zápalkových nálepek.

 • FIP

  Fédération Internationale de Fhilatelie - Mezinárodní filatelistická federace, založená 1926 v Paříži.

 • Fiskalistika

  Sběratelství předmětů fiskalistických předmětů, tj. fiskálních známek - kolků, signet a potvrzenek, jimiž finanční správy vybírají některé daně a poplatky.

 • FRAMA

  Švýcarská firma vyrábějící mj. výplatní stroje a přístroje na výdej automatových známek. Název firmy odvozen od spojení FRAnkier MAschinen.

 • FRANCOTYP, frankopyp

  Výplatní stroje vyráběné německými firmami ANKER Werke A.G. a BAFRA od roku 1922. Také vžitý název pro výplatní otisk výplatních strojů v československém poštovním provozu v letech 1926 - 1946.

G

 • Gravury

  Ve filatelii označení pro soustavu linek vyrývaných na okrajích některých tiskových forem (desek) pro ocelotisk z plochy. Sloužily k usnadnění funkce stěrače barvy.

H

 • Hawid, havid

  Hawid, havid

  Název firmy vyrábějící ochranné obaly na známky, celiny, celistvosti apod. Dále také označení dvojité fólie nepřijímající vlhkost, kde vrchní fólie je čirá, průhledná, a spodní (černá nebo matově bílá) je opatřena lepem. Materiál vložený do takovéto fólie lze nalepit přímo na albový list.

 • Hlubotisk

  Tisk z hloubky, při němž tisknou prohloubená místa tiskové formy. Příslušná prohloubení vznikají chemickou cestou a představují vždy souhrn bodů o větší či menší hloubce, čímž se při tisku dosáhne přechodů od světlejších míst k tmavším.

 • Holubí pošta

  V nouzových případech užívaný způsob dopravy zásilek. Častější užití v 19. stol., např. při obléhání Paříže pruskými vojsky v letech 1870 - 1971.

 • Hradčany

  Hradčany

  Vžitý souborný název emise prvních československých známek vydávaných v letech 1918 - 1920.

 • Hřebenové zoubkování (HZ)

  Způsob oddělování známek, při němž je perforační zařízení uspořádáno tak, že jedním úderem opatřuje zoubkováním jednu řadu známek ze tří stran, dalším úderem je ozoubkována zbývající strana a další dvě strany řady známek následující. Tak je postupně ozoubkován celý přepážkový arch.

CH

 • Chyběnka - mankolist

  Seznam chybějících předmětů filatelistického zájmu ve sbírce nebo exponátu.

 • Chybotisk

  Poštovní cenina s hrubou chybou v některém z charakteristických znaků vzniklou v průběhu přípravy tiskových forem nebo v průběhu přípravy k tisku omylem (chybou) výrobce, řádně uvedená do poštovního provozu.

I

 • IFSDA

  International Federation of Stamp Dealers Association - Mezinárodní federace svazů filatelistických obchodníků. Jejím posláním je ochrana zájmů členů a podpora mezinárodní spolupráce mezi nimi, filatelistickými organizacemi a vydavatelskými místy poštovních cenin.

J

 • Juryman

  Porotce, odborník v hodnocení filatelistických exponátů příslušných filatelistických oborů.

K

 • Kamenotisk

  Tisk z plochy, používající jako tiskovou formu litografický kámen. Na jeho povrch se nanáší kresba mastnou litografickou křídou (nebo tuší) a pak se celá plocha kamene navlhčí vodou. Povrch kamene je bez reliéfu, tisková barva nanášená válcem se po celé ploše zachycuje jen na místech mastné kresby (na mokré plochy nepřilne). Kamenotisk dává neostré obrazy s často přerušovanými čárami v matných měkkých barvách.

 • Katalog

  Katalog

  Základní filatelistická pomůcka. Seznam (přehled a ceník) předmětů filatelistického zájmu (známky, celiny ap.) zpravidla podle dat jejich vydání.

 • Katastrofní pošta

  Označení pro listovní zásilky zachráněné po nehodě poštovního kurzu - např. ztroskotání lodi, havárie letadla. Katastrofní pošta bývá často silně poškozena - ohořelá, proděravělá, promočená.

 • Kladívkové razítko

  Název pro razítko odvozený od jeho vzhledu, připomínající vzhledem kladívko. Princip razítkování je obdobný jako při práci s kladívkem.

 • Klasická známka

  Poštovní známka nebo celina vydaná v tzv. klasickém období (1840 - 1875), tj. do doby, kdy známky, celiny a razítka byly vydávány resp. pořizovány výlučně pro poštovní potřebu a bez ohledu na filatelistické zájmy. U některých známkových zemí se z různých důvodů vžilo i podstatně kratší klasické období, u jiných opět podstatně delší, např. do konce 19. století, do 1. světové války apod. Čeští filatelisté rádi považují československé vydání známek z let 1918 - 1920, zejména známky Hradčany, rovněž za klasické.

 • Knihtisk

  Nejčastější technika tisku z výšky. Barvu přenášejí na papír vyvýšená místa tiskové formy.

 • Kolková známka (kolek)

  Kolková známka (kolek)

  Cenina vydávaná ministerstvem financí k úhradě některých správních, soudních notářských a jiných poplatků.

 • Kosmická pošta

  Přeprava poštovních zásilek ze Země do kosmu nebo naopak, případně mezi kosmickými objekty. Používá se jen výjimečně.

 • Kresba známky (aršíku)

  Tiskové provedení schválené předlohy. Obvykle obsahuje: vlastní obrazový motiv, všechny kresby doplnňkové, tj. rámování, nápisy, hodnotové číslice i údaje, jméno autora, resp. rytce, rok vydání, krycí značky (soutiskové křížky).

 • Krycí značky

  Jemné, pravoúhle se křížící úsečky (křížky) nebo jinak graficky upravené vhodné značky umožňující přesné krytí souhlasných tiskových prvků obrazu při kopírování, maskování a montáži nebo tisku. U našich známek se pro kontrolu soutisku užívá barevných značek ve tvaru křížků u vícebarvového ocelotisku z plochých desek a kontrolních barevných značek (barevných úseček na okrajích přepážkových archů) u vícebarvového tisku rotačního.

 • Kupón

  Potištěná nebo nepotištěná plocha papíru související s vlastní známkou a tvořící výplň přepážkového archu nad předem stanovený počet známek.

L

 • Lep

  Hmota nanesená na rubovou stranu papíru známky, která slouží k pevnému spojení známky se zásilkou. Jedná se o jeden ze základních charakteristických prvků poštovní známky.

 • Letecká celina

  Druh poštovní ceniny s vytištěnou známkou nebo jiným označením výplatní hodnoty, určený k použití v leteckém poštovním provozu. Může to být letecká dopisnice, letecká obálka, letecká zálepka, aerogram, pigeongram. Není-li vytištěna známka nebo jiné označení výplatní hodnoty, nejde o leteckou celinu.

 • Letecká poštovní známka

  Letecká poštovní známka

  Druh poštovní známky vydané především, někdy i výhradně, k úhradě leteckého příplatku nebo celého poplatku za leteckou přepravu zásilky.

 • Lom (papíru)

  Poškození poštovní známky nebo celiny přeložením, přelomením nebo nalomením.

M

 • Mache

  Vžité označení pro celistvosti předstírající, že jde o vhodný filatelistický materiál, kterým z filatelistického hlediska není. Jde např. o uměle vytvořenou celistvost, dodatečné orazítkování apod.

 • Makulatura

  Všechny jakýmkoliv způsobem vzniklé vadné tisky známek či pomocné tisky. Ve filatelii je tento termín používán převážně v souvislosti s druhou hlavní fází výroby — tj. vlastním tiskem.

 • Matrice

  Destička se stranově převráceným obrazem známky a zahloubeným reliéfem tisknoucích prvků. Tzv. první matrice odpovídá původní rytině, druhá a další matrice jsou pak duplikátní rytiny získané již s pomocí molety — patrice (tohoto postupu se často používalo při výrobě známek obrazově shodných, lišících se pouze hodnotou; rytec zhotovil původní rytinu bez hodnotové číslice, z ní pořízenou moletou pak byly získány druhé, případně další matrice a na nich teprve dorývány hodnotové číslice nebo další detaily).

 • Makrofilie

  Sběratelství otisků poštovních razítek na poštovních známkách, ceninách formulářích a celistvostech.

 • Meziarší

  Část přepážkového/tiskového listu spojující dva přepážkové archy. Hovoříme o známkách, které jsou spojeny vodorovně nebo svisle postupujícím potištěným nebo nepotištěným meziarším.

 • Mezinárodní federace svazů filatelistických obchodníků (IFSDA)

  Posláním této federace je ochrana zájmů členů a podpora mezinárodní spolupráce mezi nimi, filatelistickými organizacemi a vydavatelskými místy poštovních cenin.

 • Mezinárodní filatelistická federace (FIP)

  Založená v roce 1926 v Paříži (Francie), Československo bylo zakládajícím členem. Posláním federace je řídit rozvoj mezinárodní organizované filatelie a mezinárodního filatelistického výstavnictví, vytvářet přátelské vztahy a úzkou spolupráci mezi filatelisty celého světa, napomáhat upevňovat mír a přátelství mezi národy a nepřipouštět diskriminaci mezi členy z rasových, náboženských nebo politických důvodů.

 • Měditisk

  Tisk z hloubky, při němž se tisková barva přenáší na potiskovaný materiál z měděné tiskové formy vyrytými nebo vyleptanými tiskovými prvky.

 • Moleta

  Ocelový váleček, na jehož obvodu je umístěn jeden nebo více otisků původní rytiny. Užívá se k opakovanému přenášení originální rytiny na tiskovou desku nebo válec.

 • Motiv poštovní známky

  Základní tematický prvek, vedoucí myšlenka zadaná vydavatelem pro zpracování návrhu známky.

N

 • Nahodilost

  Dílčí změna charakteristického prvku známky nebo některé z jeho vlastností vzniklá jako důsledek závad a skrytých vad v průběhu výroby nebo jako důsledek užití vadného materiálu v některé z výrobních fází. Nahodilosti se vyskytují ojediněle nebo jen na malé části nákladu. Rozlišují se nahodilosti tiskové, v barevném provedení, vzniklé závadami v papíru a manipulací s ním, v oddělování a v provedení lepu.

 • Náklad (známek)

  Smluvně sjednaný (stanovený) počet výtisků poštovní známky. Náklad může být vytištěn podle potřeby v krátkém, časově uzavřeném intervalu nebo v delším časovém období po částech.

 • Námětová filatelie

  Základní filatelistický směr, shromažďující různorodý filatelistický materiál buď na určité, předem zvolené téma, nebo podle základního námětu, který je dán jeho zobrazivým či textovým motivem, případně důvodem a účelem jeho vydání. Člení se na dva základní obory — filatelii motivovou a filatelii tematickou.

 • Nastavovaný papír

  Nahodilá výrobní vada vzniklá přetržením a následným slepením potiskovaného pásu papíru při průchodu tiskovým strojem nebo při předchozí manipulaci s ním.

 • Nedotisk

  Nahodilá výrobní vada vzniklá obvykle vniknutím plošné překážky mezi tiskovou formu a potiskovaný papír, méně často jako důsledek nahodilé poruchy stroje nebo manipulace s ním a s papírem současně.

 • Neotypie

  Firemní označení techniky hlubotisku, používané především tiskárnou České grafické unie a. s. v Praze, která v meziválečném období tiskla československé poštovní známky.

 • Němé razítko

  Grafický obrazec razítka bez názvu poštovního úřadu, sloužící pouze ke znehodnocování známek.

 • Němé známky

  Známky, které mají pouze obraz, popř. označení hodnoty, avšak není na nich uveden název státu.

 • Nominale

  Filatelistické označení pro nominální hodnotu poštovní ceniny, uvedenou na ní v příslušné měně.

 • Notafilie

  Sběratelství předmětů notafilistického zájmu, zejména papírových platidel.

 • Novinová známka

  vláštní druh poštovní známky sloužící k úhradě výplatného za novinové zásilky. Novinové známky se na zásilkách znehodnocovaly většinou razítkem dodacího poštovního úřadu. Na našem území používány od 1. 1. 1851 do 31. 1. 1949.

 • Novotisk

  Otisk původní tiskové formy známek obvykle již neplatných pro účely většinou reprezentativní.

O

 • Obálka prvního dne (FDC)

  Souhrnné filatelistické označení pro celistvosti s nalepenými nebo přitištěnými známkami opatřenými poštovními razítky s datem prvního dne vydání ceniny (lze tak mluvit i o dopisnicích prvého dne vydání, obálkách s přitištěnou známkou apod.). Mezi FDC se řadí jak soukromé obálky prvního dne vydání, tak úřední obálky vydávané poštovní správou nebo obálky pořízené vydavatelem pro jeho vlastní reprezentační potřebu.

 • Obchodní tiskoviny

  Druh zásilek se zlevněným výplatným, které se uhrazovalo známkami pro obchodní tiskoviny.

 • Obrazová dopisnice

  Dopisnice, na jejíž levé polovině adresní (přední) strany je vytištěn obraz, fotografie (není to pohlednice).

 • Ocelotisk

  Druh tisku z hloubky. Předloha kresby známky se převede nejprve do soustavy čar a bodů (liniová rozkresba), která je převedena fotochemicky na ocelovou destičku a poté je rytcem vyryta. Dále je na tiskovou formu rozmnožena moletováním. Rozeznáváme ocelotisk z plochy a rotační.

 • Odchylka

  Dílčí změna charakteristického znaku známky nebo některé z jeho vlastností vzniklá v průběhu hlavních fází výroby jako důsledek vědomé a řízené činnosti. Těmito činnostmi se rozumí jak tvůrčí a rutinní pracovní postupy, tak technologické postupy užívané v průběhu přípravy a výroby tiskových forem, vlastního tisku i konečného zpracování. Odchylky se vyskytují zpravidla systematicky na podstatné části nákladu. Rozlišují se odchylky v kresbě a obrazu známky, odchylky použité tiskové techniky, odchylky barev, oddělování známek, papíru a lepu.

 • Ofset

  Druh tisku z plochy, kdy je tisková forma vyrobena z tenkého kovu, na němž jsou tisknoucí i netisknoucí prvky v téže rovině bez reliéfu. Preparované tisknoucí prvky přijímají při navalování barvu a odpuzují vodu, netisknoucí prvky přijímají vodu a odpuzují barvu. Barva z tiskové formy se nejprve přenáší na přenosku (obvykle pogumovaný válec) a z ní se teprve tiskne na potiskovaný papír, proto se také ofset někdy nazývá tisk nepřímý nebo přenosný. Dává měkké a rovnoměrně barevné podání.

 • Ochranné rámy

  Rámy vyskytující se u knihtiskových vydáni čs. známek jako ochrana krajových řad známkových polí před nárazy najíždějícího tiskového válce a možnou deformaci tiskové formy. V lištách ochranných rámů se vyskytují různá pomocná tiskárenská označení, resp. deskové značky.

 • Otisk

  Výsledek přenesení tiskové barvy na potiskovaný papír. Podle účelu se rozeznává: zkušební otisk, korekturní otisk, revizní otisk a náhledový otisk.

P

 • Paarové

  Hraběcí rodina výrazně se podílející na organizaci rakouského poštovnictví na našem území v 17. - 19. století. V letech 1622—1813 byla nositelem titulu a funkce (od roku 1743 pouze čestného titulu) „nejvyššího dvorského a generálního dědičného poštmistra".

 • Padělek, falzifikát (falzum)

  Předmět filatelistického zájmu, který není originálem. Obvykle úplně nebo částečně padělaný výrobek vydávaný původcem za originál s cílem jiného poškodit nebo získat neoprávněný hmotný prospěch. Padělek může být úplný nebo částečný (padělaná pouze část originálu). Rozeznává se padělek ke škodě pošty a padělek ke škodě sběratelů. Padělek ke škodě sběratelů není považován za vhodný filatelistický materiál (z hlediska tvorby soutěžního exponátu), zatímco padělky ke škodě pošty filatelisté sbírají v podstatě jako orignály a jsou považovány za vhodný filatelistický materiál, zejména na originálních celistvostech.

 • Papír (známky)

  Materiál, na němž jsou tištěny poštovní známky. Papír se posuzuje podle způsobu výroby, hmotnostních a rozměrových vlastností, strukturálních vlastností, optických vlastností a zvláštních funkčních vlastností.

 • PAR AVION

  Označení zásilky, přepravované letecky ve styku s cizinou, za niž je zaplacen letecký příplatek.

 • Páska

  Část tiskového archu známek, vodorovně nebo svisle souvisejících známek.

 • Patisk

  Úřední otisk nepůvodní (nové — lišící se od původní — nebo upravené) tiskové formy (desky) nebo její části (štočku) vzniklý v době, kdy tisk daných poštovních cenin byl pro poštovní potřebu již ukončen. Neúřední (soukromý) patisk patří mezi padělky.

 • Pečetka

  Nálepka s úředním znakem, případně i názvem poštovního úřadu, používaná k uzavírání listovních uzávěrů, telegramů, poštovních zásilek apod.

 • Perforace (zoubkování)

  Způsob oddělování známek pomocí perforačních otvorů vyrážených do tiskového archu perforačním zařízením. Podle uspořádání jehel v perforačním zařízení se rozlišuje zoubkování řádkové, hřebenové a rámcové. Kombinací těchto základních druhů může vzniknout zoubkování sdružené, kombinací rozměrů pak zoubkování smíšené.

 • Pigeongram

  Pigeongram

  Jednoúčelová celina určená pro přepravu zpráv poštovním holubem, obvykle zhotovená ze zvlášť lehkého papíru v rozměrech odpovídajících objemu pouzdra používaného při dopravě zpráv poštovními holuby.

 • Počítadla

  Čísla na okrajích přepážkových archů známek udávající celkový součet nominální hodnoty známek určitého sloupce nebo řady.

 • POFIS

  Poštovní filatelistická služba, hospodářská a obchodní organizace, která obstarává a řídí nákup a prodej filatelistického zboží (mj. i předmětů filatelistického zájmu). Stanoví rovněž jeho ceny.

 • Polní pošta

  Vojenský poštovní úřad, který zajišťuje poštovní spojení.

 • Porto (doplatné)

  Poštovní poplatky váznoucí na zásilce a vybírané při dodání.

 • Posel

  Osoba, která pěšky (pochůzkou), koňmo (jízdní posel, též kurýr) nebo použitím dopravního prostředku (potahovou jízdou, kolem, motocyklem, automobilem, letecky, lodí) přepravuje zprávy nebo zásilky. V dobách nebo oblastech bez organizované poštovní dopravy byli poslové hlavními dopravci zpráv.

 • Poste restante

  Zvláštní druh dodávání poštovních zásilek. Zásilky došlé poště s touto poznámkou se ukládají na poště, kde si je adresát musí v odběrní lhůtě převzít. Pokud adresát požádá o doručení, může být zásilka doručena na oznámené odevzdací místo, pokud si adresát zásilku neodebere v odběrní lhůtě, postupuje pošta podle Poštovního řádu.

 • Postilión

  Postilión

  V minulosti obsluha (kočí) poštovního vozu (kočáru, dostavníku).

 • Posunuté zoubkování

  Posunuté zoubkování

  Nahodilá výrobní vada projevující se posunem zoubkování vzhledem k obrazu známky. Jde o takové posunutí, které zasahuje do obrazu známky (nelze je tedy zaměňovat se špatně středovanou, decentrovanou známkou).

 • Pošetka

  Průhledný obal z diofánu nebo jiného průhledného materiálu sloužící k upevňování známek nebo jiného materiálu bez přímého nalepování na albové listy. V posledních desetiletích je nahrazován tzv. havidkami, tvořenými dvojitou fólií, z nichž vrchní je průhledná a spodní opatřena lepem k přímému upevnění na list.

 • POŠTA ČESKOSLOVENKÁ 1919

  Název skupiny československých poštovních známek rakouského a uherského původu, opatřených třířádkovým knihtiskovým přetiskem POŠTA/ČESKOSLOVENSKÁ/1919.

 • Poštmistr

  V minulosti vedoucí nebo majitel poštovního úřadu nebo poštovní stanice. Původně byl titul poštmistra dědičný, většina dědičných poštovních úřadů byla vykoupena státem v průběhu 19. stol.

 • Poštovna

  Malá nesamostatná služebna přidělená nadřízenému poštovnímu úřadu. Poštovny (zavedené u nás v roce 1900) poskytovaly nejnutnější druhy poštovních služeb a na našem území pracovaly do roku 1958. Vedení poštovny obstarával poštovný, což byla čestná funkce, za jejíž výkon dostával poštovný sjednanou odměnu. Činnost poštoven je sběratelsky dokumentována zejména razítky poštoven.

 • Poštovní automat

  Poštovní automat

  Mechanické nebo elektromechanické samoobslužné zařízení poskytující bezplatně nebo za určitý obnos vybrané zboží či služby. V poštovním provozu se používají automaty na prodej známek, novin, automaty na příjem doporučených zásilek apod.

 • Poštovní doručovatel (dříve listonoš)

  Pracovník pošty, který v přidělené doručovací oblasti doručuje (avizuje) všechny druhy poštovních zásilek.

 • Poštovní kurs

  Pravidelné spojení se stanovenou dopravní cestou a časovými údaji pohybu dopravních prostředků, kterých se používá k přepravě poštovních zásilek. Podle použitých dopravních prostředků se rozeznávají kursy železniční, silniční (pochůzka, automobilová aj.), letecké, příp. lodní. Podle rozsahu činnosti během přepravy rozeznáváme ambulantní pošty (vlakové, automobilové, letadlové, lodní), úhrnné přepravy, přepravy závěrů s doprovodem a přepravy závěrů bez doprovodu.

 • Poštovní průvodka

  Jednoduchá poštovní průvodka je doklad, s kterým se podává balík k poštovní dopravě a na kterém příjemce stvrzuje převzetí balíku.

 • Poštovní směrovací číslo (PSČ)

  Soubor numerických nebo alfanumerických znaků, které vyjadřují směrovací údaje zásilky podle adresy na ní uvedené. Je nedílnou součástí názvu dodávací pošty v adrese zásilek. V Čechách byla PSČ zavedena od 1. 1. 1973 jako pětimístná čísla s mezerou mezi 3. a 4. číslicí, která určuje směrovací pásmo, přepravní uzel a dodávací poštu.

 • Poštovní známka

  Poštovní známka

  Poštovní cenina vydávaná oprávněným státním orgánem proto, aby se stala dokladem o zaplacení určitého poštovního úkonu nebo poskytnuté poštovní služby. Charakteristickou vlastností poštovní známky je možnost nalepit ji na dopravovanou zásilku. Podle způsobu poštovního použití rozeznáváme poštovní známky výplatní, jimiž se uhrazuje poštovné při podání zásilky odesílatelem, a poštovní známky doplatní, jimiž se uhrazuje poštovní poplatek až po provedení poštovního úkonu nebo poplatek nesouvisející přímo s poštovní dopravou.

 • Průsvitka

  Průsvitka

  Značka (obraz, kresba) umístěná v papíru a viditelná proti světlu nebo ve zviditelňujícím médiu (lázeň benzínu, lihu, vodní páry některých těkavých látek apod.). Průsvitka v papíru je ochranou poštovních známek (cenin) před padělateli, do papírové hmoty se vtlačuje v průběhu výroby papíru prostřednictvím tzv. egutéru (obvykle válce, z jehož povrchu vystupuje reliéf průsvitkového vzoru). Podle způsobu umístění průsvitek na tiskovém listu (archu) se rozlišují průsvitky jednotlivé (na každé známce nalézáme stejný obrazec) a mnohonásobné (archové), kdy na jednotlivých známkách je vždy patrná jen část průsvitky; většina známkových průsvitek patří mezi archové.

 • Předznámkový dopis

  Dopis z doby před zavedením poštovních známek (u nás před 1. 6. 1850). Může nést otisky poštovních razítek a různé rukopisné poznámky pošty.

 • Přetisk

  Přetisk

  Další dodatečný tisk na známce (text, zkratka, číslo, letopočet, symbol apod.), který se provádí převážně za účelem změny původní funkce známky na jinou. Z hlediska původu se rozeznávají přetisky úřední a soukromé. Podle polohy se rozeznávají přetisky obrácené (pootočené o 90°), převrácené (pootočené o 180°), stranově převrácené, posunuté, dvojité, vícenásobné apod.

 • Příležitostné razítko

  Příležitostné razítko

  Zvláštní druh denního razítka, které se používá při určité významné události celospolečenského významu k razítkování podaných zásilek a poštovních cenin k propagačním, památkovým i sběratelským účelům. Kromě legendy obsahuje zpravidla vhodnou kresbu nebo příležitostný text.

R

 • Rámcové zoubkování

  Zoubkování, při němž se perforačními otvory opatří celý přepážkový arch (list) najednou, jediným úderem perforačního stroje.

 • Rarita

  Vzácnost, vzácný předmět filatelistického zájmu. V praxi se stále více vzácnost předmětů filatelistického zájmu vyjadřuje čtyřmi až šesti stupni vzácnosti v závislosti na počtu skutečně známych nebo odpovědně předpokladaných exemplářů dané rarity. Unikát — jediný známý exemplář se označuje písmenem U, světová rarita (2—10 známych exemplářů) RRRRR nebo 5R, mezinárodní rarita (11 —30 známých exempláru) RRRR nebo 4R, velká rarita (31 — 100 známych exemplářů) RRR nebo 3R, střední rarita (101-300 známých exemplářů) RR nebo 2R a konečně malá rarita (101—300 známých exemplářů) R nebo 1R.

 • Razítko z ochoty

  Termín vystihující účel, za kterým zhotovila pošta otisk poštovního razítka. Charakter orazítkovaného materiálu naznačuje, že otisk razítka byl zhotoven záměrně a postrádá funkční aspekty poštovního provozu (není to samé jako mache).

 • Ražební (reliéfový) tisk

  Zvláštní druh tisku, při němž obraz známky vzniká vložením potiskovaného papíru mezi dvě tiskové formy, z nichž jedna má negativně a druhá pozitivně zahloubené tisknoucí i netisknoucí prvky.

 • Reparatura

  Oprava poškozeného předmětu filatelistického zájmu, zejména poštovní známky s použitím zpravidla nepůvodního materiálu (papírové hmoty, barvy, lepu apod.). Jde zejména o zacelení zeslabeného, přetrženého, natrženého papíru, včetně opravy okrajů známek, příp. zoubkování i průpichů, porušeného obrazu známky nebo razítka apod. Pokud takto reparované známky nebo jiné předměty filatelistického zájmu nejsou jako takové označeny, rovnají se částečným padělkům.

 • Retuš

  Vžité filatelistické označení pro změnu v obraze známky vzniklou opravou provedenou na odpovídajícím známkovém poli tiskové formy. Obvykle jde o opravy deskových vad a chyb vzniklých či zjištěných v průběhu tisku, existuje proto vždy známka s opravovanou vadou či chybou a známka opravená. Sběratelský rozdíl na této opravené známce nazýváme retuš.

 • Rozměr zoubkování

  Nepřesné označení pro průměrný počet perforačních otvorů připadajících na smluvně určenou délku perforace 2 cm. U smíšeného zoubkování udává první číslo průměrný počet otvorů ve vodorovných řadách a druhé ve svislých. Pokud je rozměr zoubkování udáván třemi nebo čtyřmi čísly, provádí se měření ve směru postupu hodinových ručiček počínaje horní vodorovnou řadou v přirozené poloze známky.

 • R.P.S.L.

  Royal Philatelie Society of London, Londýnská královská filatelistická společnost, nejstarší dosud existující filatelistická společnost sdružující významné filatelisty mnoha zemí světa. Byla založena roku 1869 jako London Philatelie Society (Londýnská filatelistická společnost), 1906 přejmenována na R.P.S.L.

 • Řádkové zoubkování

  Zoubkování, při němž se opatřuje otvory každá vodorovná a svislá řada zvlášť. Svislé otvory se křižují nahodile s vodorovnými a tím vytvářejí obvykle nepravidelné seskupení otvorů v rozích známek.

S

 • SČF

  Svaz českých filatelistů - registrované občanské sdružení. V celé ČR sdružuje na 320 filatelistických klubů, 150 členů mladých filatelistů a desítky specializovaných odborných společností, komisí a sekcí.

 • Sdružené zoubkování

  Zoubkování, při němž bylo použito kombinace hřebenového a řádkového zoubkování.

 • Série

  Série

  Řada nejméně dvou známek vydaných v rámci vydavatelského záměru současně nebo s krátkým i delším časovým odstupem. Jedná se o vžité filatelistické označení.

 • Sezónní pošta

  Pošta, která je v provozu jen po určitou část ročního období, např. v určitých letoviscích, rekreačních oblastech, v době turistické a lázeňské sezóny apod.

 • Slepá perforace

  Filatelistické označení pro nahodilou vadu zoubkování vzniklou při nedokonalém průniku jehly perforačního stroje papírem. Vytvoří se tak pouze náznak perforačních otvorů, papír však zůstává v podstatě nenarušen.

 • Slepý tisk

  Filatelistické označení pro nahodilou výrobní vadu vzniklou následkem poruchy barevníku, kdy tisková forma bez nanesené tiskové barvy otiskne na papír jen slabý, reliéfový a bezbarvý otisk.

 • Slitý tisk

  Tisk vzniklý při špatně fungujícím stěracím zařízení (nahodilá výrobní vada) nebo nevhodném složení tiskové barvy, případně opotřebením reliéfu tiskové formy.

 • Složka

  Nahodilá výrobní vada vzniklá při výrobě papíru nebo při manipulaci s ním při tisku. Po rozložení složky se objeví plochy papíru bez tisku.

 • Smíšené zoubkování

  Zoubkování, u něhož rozměr není na všech čtyřech stranách stejný. Vzniká však při použití jednoho perforačního zařízení.

 • Smykový tisk

  Nahodilá výrobní vada. Tisk, který zmnožuje některé obrysy kresby. Vzniká mimořádným pohybem nebo nárazem a částečným přitištěním tiskového archu k tiskové formě. Velmi často k němu docházelo u prvních čs. známek tištěných knihtiskem z tiskových forem (desek), které nebyly opatřeny ochrannými rámy a při nájezdu tlakového válce tak často docházelo k vibracím a v jejich důsledku ke vzniku smykového tisku.

 • Spojka

  Filatelistické označení pro dvojici známek spojenou jedním nebo více potištěnými či potištěnými kupóny, které jsou součástí jednoho a téhož přepážkového listu (archu). Podle polohy známek rozlišujeme spojky vodorovné nebo svislé.

 • Středování známky

  Jedno z filatelistických kritérií jakosti poštovních známek. Vyžaduje se, aby obraz známky byl obklopen okraji stejné šířky, v takovém případě jde o známku dobře středovanou (centrovanou), v opačném případě hovoříme o známkách decentrovaných.

 • Střih známky

  Jedno z filatelistických kritérií jakosti nezoubkovaných, převážně klasických známek. Vyžaduje se, aby střih vymezoval známku s okraji stejné šířky, rovnající se polovině svislých i vodorovných vzdáleností mezi známkami v tiskovém archu. Střih může také hrát rozhodující roli v posuzování pravosti těch známek, které se současně vyskytují zoubkované i nezoubkované.

 • Světová poštovní unie (Union Postal Universelle, UPU)

  Odborná instituce OSN, založena v roce 1874, která zajišťuje organizaci a zdokonalování poštovních služeb, rozvoj mezinárodní spolupráce a svobodu průvozu (tranzitu). Mezinárodní úřad UPU v Bernu (Švýcarsko) slouží poštovním resortům jako spojovací, informační a poradní orgán a je k dispozici výkonné radě a poradnímu sboru pro studium Poštovnictví.

 • Svitková známka

  Známka jejíž expediční forma je odlišná od běžně používané formy odpočítaných snášených přepážkových archů (listů). Spočívá ve zvláštním způsobu rozdělení tiskových archů známek a stočení jejich předepsaného počtu do souvisle spojených, oddělených nebo neoddělených pásů známek (svitků). Jsou určeny především pro prodej v automatech.

 • Štoček

  Tisková forma pro tisk z výšky, jejíž netisknoucí místa byla snížena leptáním, rytím apod. Bývá zpravidla součástí složené tiskové formy velkého formátu nebo je zdrojem rozmnožení potřebného počtu tisků do výchozí pomocné nebo přípravné sestavy pro tiskovou formu.

T

 • Teritoriální filatelie

  Základní tradiční obor filatelie, který se věnuje systematickému (zpravidla chronologickému) zpracování a třídění předmětů filatelistického zájmu určitého známkového území (teritoria) nebo jeho části a to v libovolném stupni specializace.

 • Thurn-Taxisové

  Italský rod s výrazným podílem na organizaci historického poštovnictví v západní a střední Evropě. Poštovní podnikaní organizoval soukromou formou z pověření panovníka. Thurn-Taxisové zřídili první pravidelné poštovní spojení na našem území (1527, Praha-Vídeň).

U

 • UPU (Světová poštovní unie)

  Odborná instituce OSN, založena v roce 1874, která zajišťuje organizaci a zdokonalování poštovních služeb, rozvoj mezinárodní spolupráce a svobodu průvozu (tranzitu). Mezinárodní úřad UPU v Bernu (Švýcarsko) slouží poštovním resortům jako spojovací, informační a poradní orgán a je k dispozici výkonné radě a poradnímu sboru pro studium Poštovnictví.

Z

 • Záložka

  Výrobní vada papíru vzniklá přehnutím okraje papíru na rub při jeho průchodu strojem, přehnutá část zůstane nepotištěná.

 • Zálepka

  Zálepka

  Druh celiny, list papíru formátu A5 na třech stranách s okraji opatřenými lepem, oddělených od vlastní zálepky perforací nebo průsekem. Po přeložení se okraje slepí. Výplatní hodnota odpovídala poštovnému za psaní do 20 g.

 • Zásobník

  Základní filatelistická pomůcka. Kniha z tlustých listů opatřených průsvitnými pásky k zasouvání známek a jiných předmětů filatelistického zájmu.

 • Znalecká značka

  Otisk symbolu stylizovaného podpisu, jména nebo rukopisné označení filatelistickým znalcem na rubu známky, celiny či celistvosti. Umístění vyjadřuje posudek znalce a jeho názor na pravost a jakost zkoušeného předmětu filatelistického zájmu. Význam umístění znalecké značky bývá uveden ve filatelistických katalozích.

 • Známky s perfinem

  Známky prodírkované soustavou jehel sestavených zpravidla do podnikové značky. Toto označení mělo zabránit použití známek k jiným než podnikovým účelům.

 • Zoubkoměr

  Zoubkoměr

  Základní filatelistická pomůcka ke zjišťování rozměrů zoubkování.

 • Zoubkování

  Zoubkování

  Způsob oddělování známek pomocí perforačních otvorů vyrážených do tiskového archu perforačním zařízením. Podle uspořádání jehel v perforačním zařízení se rozlišuje zoubkování řádkové, hřebenové a rámcové. Kombinací těchto základních druhů může vzniknout zoubkování sdružené, kombinací rozměrů pak zoubkování smíšené.

Použitá literatura:

 • Československá filatelie: světová výstava poštovních známek, Praha červenec 1988. Praha: Rapid, 1988, 221 s.
 • Odborná literatura: Základní filatelistická terminologie. SVAZ ČESKÝCH FILATELISTŮ. Svaz českých filatelistů [online]. [cit. 2014-08-09]. Dostupné z: http://www.informace-scf.cz/odborna_literatura/filatelisticka_encyklopedie/zakladni_filatelisticka_terminologie.htm

10. 08. 2014
Petra Toboříková